Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        25 Haziran 2024 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

Vergi Kimlik Numarası Sorgulama İşlemleri

Vergi Kimlik Numarası Sorgulama İşlemleri

 
    Vergi Kimlik Numarası Sorgulamak için Tıklayınız  


 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler nasıl vergi kimlik numarası alacak?
 
Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler, vergi mükellefiyetini gerektirecek faaliyetleri nedeniyle mükellefiyetinin tesis edileceği vergi dairesine, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı bulunan nüfus cüzdanının noter onaylı bir örneğini yada vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile işe başlama bildirimi ekinde istenilen belgelerle birlikte mükellefiyet kaydı yaptırılabilmektedir. Nüfus cüzdanında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası yazılı olmayan mükellefler ise yetkili makamlardan alacakları Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösterir belgeyi ibraz edeceklerdir. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları, vergi kimlik numarası olarak kullanılacağından mükelleflere vergi dairelerince ayrı bir vergi kimlik numarası verilmeyecektir.

 Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olanlar ne yapacak?
 
Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240, 247 ve 262 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğler ile 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 ve 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinde belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan Türkiye Cumhuriyeti tabiyetindeki gerçek kişiler vergi kimlik numarası olarak, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralarını ibraz edeceklerdir.

 Yabancı uyruklu olan kişiler nasıl vergi kimlik numarası alacak?
 
Yabancı uyruklu gerçek kişiler, vergi mükellefiyetini gerektirecek faaliyetleri nedeniyle mükellefiyetinin tesis edileceği vergi dairesine pasaportlarının noter onaylı örneği yada vergi dairesi yetkililerine onaylatmak üzere aslı ve fotokopisi ile işe başlama bildirimi ekinde istenilen belgelerle birlikte müracaat etmeleri halinde, kendilerine vergi kimlik numarası verilerek mükellefiyet kaydı yapılacaktır.

 Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan, yabancı uyruklu olan gerçek kişiler vergi kimlik numarasını nasıl alacaklar?
 
Vergi Usul Kanununun 8 inci maddesinin son fıkrasına istinaden çıkarılan 240, 247 ve 262 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğler ile 4358 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak çıkarılan 1 ve 2 Sıra Numaralı Vergi Kimlik Numarası Genel Tebliğinde belirtilen işlemlere taraf olan ve işlemleri gerçekleştirecek kişi ve kuruluşlara vergi kimlik numaralarını ibraz etmek zorunda bulunan yabancı uyruklu gerçek kişiler pasaportlarının asılları veya onaylı bir örneğiyle en yakın vergi dairesine müracaat ederek vergi kimlik numaralarını alabilmektedirler.

 Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan, tüzel kişiler vergi kimlik numarasını nasıl alacaklar?
 
Kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunan tüzel kişilere; unvanı, adresi, kuruluş yeri ve yılı ile merkezinin bulunduğu yeri belirten, tüzel kişiliğin kaşesi ve temsile yetkili kişinin imzasını taşıyan dilekçe ve Ticaret Sicil Gazetesi ile birlikte tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

 Dernekler vergi kimlik numarası nasıl alacak?
 
Tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine dernek tüzüğünün noter onaylı örneği ile müracaat etmeleri halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

 Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmayan kooperatifler vergi kimlik numarası nasıl alacak?
 
Daha önce kurulmuş olan kooperatifler Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi, yeni kurulan kooperatiflerde ana sözleşme ve ticaret siciline müracaatına dair belge ile birlikte tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine müracaat etmeleri halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

 Cemiyetler vergi kimlik numarası nasıl alacak?
 
Cemiyetler tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine nizamnamenin noter onaylı örneği ile müracaat etmeleri halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

 Vakıflar vergi kimlik numarası nasıl alacak?
 
Vakıflar tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki tarha yetkili vergi dairesine Resmi senet veya vasiyetin, noter onaylı bir örneği ile müracaat etmeleri halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

 Okul kooperatifleri vergi kimlik numarası nasıl alacak?
 
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen esaslara göre düzenlenen S.S. okul kooperatifi ana sözleşmesinin okul müdürü tarafından onaylı bir örneğinin, okulun bulunduğu yerdeki vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

 Apartman yöneticilikleri vergi kimlik numarası nasıl alacak?
 
Kuruluşa ilişkin karar defterinin noter onaylı bir örneğinin apartmanın bulunduğu yerdeki vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

 Diğer tüzel kişilikler vergi kimlik numarası nasıl alacak?
 
Hukuki kuruluşlarına göre bulunması gereken belgenin noter onaylı örneğinin, tüzel kişiliğin merkezinin bulunduğu yerdeki vergi dairelerine müracaat etmeleri halinde, kendilerine potansiyel vergi kimlik numarası verilecektir.

 Vergi mükellefiyetini gerektirecek bir faaliyeti olmadığı halde, vergi kimlik numarası ibraz etmek zorunda olan, yabancı tüzel kişiler vergi kimlik numarasını nasıl alacaklar?
 
Yurt dışında yerleşik yabancı tüzel kişilerin potansiyel vergi kimlik numarası alması için kendi ülkelerinde geçerli kuruluş belgesinin Türkiye’nin o ülkede bulunan temsilciliğince onaylı Türkçe bir örneğini veya yabancı dilde onaylı kuruluş belgesinin tercüme bürolarınca tercüme edilmiş Türkçe bir örneğini ilgili vergi dairesine ibraz etmeleri gerekmektedir.

 Sahte - çalıntı nüfus cüzdanı ile alınan veya kaybolan ya da çalınan vergi kimlik kartları hakkında mükellefler ne yapacak?
 
Vergi kimlik kartlarının kaybolması yada çalınması veya vergi kimlik numaralarının sahte veya çalıntı nüfus cüzdanı ile alınarak başkaları tarafından kullanılmasının engellenmesi amacıyla; Vergi kimlik numarasının sahte veya çalıntı nüfus cüzdanı ile alındığına dair mahkeme kararının Başkanlığımıza gönderilmesi üzerine tasarruf yetkisi kaldırılmakta, -Vergi kimlik kartlarının kaybedildiği veya çalındığına dair gazete ilanı veya mahkeme kararının gönderilmesi üzerine vergi kimlik numarasına tedbir konulmakta, -Adli veya güvenlik makamlarınca sahte nüfus cüzdanları ile vergi kimlik numarası alındığı yada yasalar gereği vergi kimlik numarasına tedbir konulması gerektiğini bildirilen yazıların tasdikli birer örneklerinin Başkanlığımıza gönderilmesi üzerine de söz konusu vergi kimlik numarası ile vergi dairelerinde sicil işlemlerinin yapılması engellenmekte ve tasarruf yetkisi kaldırılmaktadır. Bu nedenle, mükelleflerin istenmeyen olaylara maruz kalmaması bakımından, derhal bağlı bulundukları vergi dairelerine yukarıda belirtilen belgelerle müracaat etmeleri gerekmektedir.

 Doğumla Türk Vatandaşlığını kazanmış olup sonradan Bakanlar Kurulundan çıkma izni almak suretiyle yabancı bir devlet vatandaşlığını kazanan ve yurt dışında yaşayan kişiler yurtdışından müracaat etmeleri halinde vergi kimlik numarasını nasıl alacaklar?
 
Bulundukları ülkedeki Türk Konsolosluğundan onaylı pembe kartlarının fotokopisini, kimlik ve adres bilgilerini içeren form (Ek-1) ile birlikte Ankara il Defterdarlığı Başkent Vergi Dairesi Müdürlüğüne posta ile göndermeleri halinde vergi dairesince kendilerine vergi kimlik numarası verilecek ve bu numara varsa faks yoksa posta ile başvuranların adreslerine gönderilecektir.


Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional