Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        6 Mart 2021 Cumartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


DGS Hakkında Genel Bilgi

DGS Genel Bilgi
1.1. Meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan başarılı öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecektir. Bu bilgiler, Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ile ilgili olarak başvuru, sınavın uygulanması, sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve yerleştirme esaslarını kapsamaktadır.

1.2. Sınav, 4 Temmuz 2010 tarihinde tek oturumda 40 il merkezinde ve Lefkoşa’da uygulanacaktır.

1.3. DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav saat 9.30’da başlayacak ve süresi 3 saat (180 dakika) olacaktır.

1.4. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacak, cevaplar adaylara ayrıca verilecek cevap kâğıtlarına işaretlenecek, cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucularla okunacak, bilgisayarla değerlendirilecek ve sınav sonuçları adayların adreslerine postalanacaktır.

1.5. DGS puanları, adayların sınav sonuçlarından hesaplanan sözel ve sayısal standart puanlarının ve ön lisans öğrenimlerinde elde ettikleri akademik not ortalamalarından hesaplanan ağırlıklı ön lisans başarı puanlarının (AÖBP) belli kat sayılarla çarpılarak toplanmasıyla elde edilecektir.

1.6. Yerleştirme, adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

1.7. 2010-DGS sonuçları sadece 2010-2011 öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır.

1.8. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarı yıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır. Programda aldığı derslerden en fazla iki dersten başarısız olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri üçüncü sınıfta almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler; iki dersten fazla dersten başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan açıköğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez.

1.9. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin, Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya Yabancı Dil Hazırlık Sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresinde öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yükseköğretim programlarına ÖSYM’ce yerleştirilebilirler.

1.10. Hangi ön lisans programlarından mezun olacak/ olan adayların hangi lisans programlarını tercih edebilecekleri Tablo-3’te verilmiştir. Adayların, tercihlerini sadece bu tabloda verilen ilgili alanları göz önünde tutarak Tablo-1’deki lisans programlarından yapmaları gerekmektedir.

1.11. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından Aday Bilgi Formuna yazılan bilgiler esas alınacaktır. Bu bilgilerdeki eksik ve yanlışlar yüzünden doğacak sonuçlardan aday sorumlu olacaktır.

1.12. Adaylar beyan ettikleri bütün bilgilerden sorumludurlar. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.

1.13. Engelli adayların, bu durumlarını gösteren sağlık kurulu raporunu, Aday Bilgi Formuna ekleyerek başvuru sırasında başvuru merkezi görevlisine teslim etmeleri gerekmektedir. Başvurusunu internet aracılığıyla kendisi yapacak olan adayların da sağlık raporunu başvuru süresi içerisinde, Aday Bilgi Formu veya bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe Örneği” ekinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Okuyamayacak derecede görme engelli olan adaylara karmaşık şekillere dayalı sorular sorulmayacak, bu adaylar ile ellerini kullanamayan adaylara okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Engelli olarak sınava girecek adayların Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde “Engelli Salonu” yazılı olacaktır.

1.14. Sınavın ve sınav sonuçlarının geçerli sayılabilmesi için adayların bu kılavuzdaki tüm kurallara uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılır. Sınavdan sonra bile olsa bu kurallara uymadığı saptanan adayların sınav sonuçlarından doğan hakları geçersiz sayılacaktır.

1.15. Başvurusunu veya tercihini yapmayan, başvurusu veya tercihi geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkartılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez. Adaylardan alınan sınav ücretleri gelecek dönemlere devredilmez.

1.16. Sınav sonrasında, Merkezimize ulaşan her salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, içinden çıkan bütün belgeler tek tek sayılır ve varsa eksikler bir tutanakla tespit edilir. 2010-DGS Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi, cevap kâğıdı veya soru kitapçığı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Ayrıca, bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıdının değerlendirilmesi için, sınava, Sınava Giriş ve Kimlik Belgesinde yazılı olan salonda girmesi,
kopya alma veya verme girişiminde bulunmaması,
cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarakkodlaması,
kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru
olarak işaretlemiş olması,
kendisine verilen soru kitapçığı üzerinde ayrılan yere ad,
soyad ve T.C. Kimlik Numarası ile salon numarası
bilgilerini yazması,
cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına
işaretlemiş olması,
soru kitapçığını, cevap kâğıdını, Sınava Giriş ve Kimlik
Belgesi ile varsa diğer belgelerini eksiksiz olarak salon
görevlilerine teslim etmesi,
sınavın diğer kurallarına uyması
zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilir.

1.17 Sınava başvuran adaylardan Sınava Giriş ve Kimlik Belgesi eline geçmeyenler, 1 Temmuz 2010 Perşembe gününden itibaren sınavın yapılacağı merkezlerdeki ÖSYM Sınav Merkezi Yöneticiliklerine başvurarak bu belgelerini 3,00 TL ödeyerek çıkartabilirler. Bu belge sadece adayın kendisine veya birinci derece yakınlarına (anne, baba, kardeş, eş ve çocuk) kimlik kontrolü yapılarak verilir.

1.18 Sınav Sonuç Belgesini yeniden çıkartmak isteyen adaylar, bu kılavuz ekindeki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği"ni veya fotokopisini kullanarak ÖSYM'ye başvurabilirler. Bu dilekçenin işleme konabilmesi için adayların, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler- Ankara şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına, 3,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

1.19 Sınav sonuçlarının incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içinde, bu kılavuz ekindeki "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" veya fotokopisi ile ÖSYM'ye başvurabilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Güvenevler-Ankara şubesindeki 6032068-5001 numaralı hesabına 5,00 TL yatırmaları ve bu ücreti yatırdıklarını gösteren banka dekontunun fotokopisini dilekçelerine eklemeleri gerekir.

Sınav evrakı ÖSYM'de, sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

Merkezimizde bulunan her türlü sınav evrakının aslı, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça aday dahil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez veya verilmez.

1.19 Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda, bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe Örneği kullanılmalıdır. Dilekçe üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri işleme kesinlikle konmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir. Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler kesinlikle işleme konmayacaktır.

Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgileri değişikliği, adres değişikliği vb. değişiklik isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar değişikliği, internet sayfasındaki açıklamalar doğrultusunda,ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet sayfasında bulunan ÖSYM Aday ışlemleri Sistemi üzerinden kendileri yapacaklardır. 

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional