Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        7 Aralık 2021 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

YDUS

ÖSYM SINAVLARI

MEB SINAVLARI

DİL SINAVLARI


YDUS Hakkında Genel Bilgi

YDUS Genel Bilgi
13 Aralık 1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunb Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü ve Ek 5 inci maddelerine dayanılarak, 14 Mayıs 2002 tarihli ve 2002/4198 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü ve 28 Nisan 2007 tarih ve 26506 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan yönetmelik uyarınca Sağlık Bakanlığı (SB) eğitim ve araştırma hastanelerinde ve üniversitelerin tıp fakültelerinde daha ileri seviyede Yan Dal Uzmanlık Eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Yönetmelik ile Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.

Yeterlik ve yarışma esaslarına dayanan Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS), mesleki bilgi üzerine yapılır. Mesleki Bilim Sınavının amacı (YDUS) yan dal uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.

2007 Ekim Dönemi Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) başvurabilmek için adayların; sınavına başvuracağı yan dalın bağlı olduğu ana dalda uzman unvanını almış olmaları şarttır. Askeri sağlık personelinin sınava girebilmeleri için sınav tarihine kadar uzmanlıklarını bitirmiş olmaları gerekmektedir.

Yabancı uyruklu adayların yan dal uzmanlık eğitimi için Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine ve üniversite tıp fakültelerine kabulleri için bu kılavuzun 1.14. maddesi ile Tablo 2 ve Tablo 3'ü incelemeleri
gerekmektedir.

YDUS'a, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) 100 üzerinden en az 50 ve üzeri puan alanlar katılabilirler. Yabancı dil belgeleri için, bu belgenin verilmesine esas olan ilgili mevzuatında belirtilen geçerlilik süreleri uygulanır.

YDUS tek oturum halinde Ankara'da 20 Ekim 2007 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav saat 9.30'da başlayacak ve 150 dakika sürecektir.
YDUS'da sorular içerik açısından adayın yan dal eğitiminde kendinden beklenen performansı en iyi şekilde sürdürebilmesini mümkün kılacak temel bilgileri değerlendirmek amacıyla yan dalın bağlı olduğu ana dal genel eğitim programı çerçevesinde hazırlanır . Sınavda adaylar testlerdeki soruların cevaplarını kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kağıdına işaretleyeceklerdir.

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kağıtlarının değerlendirilebilmesi için, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kağıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kağıdına işaretlemiş olması,
soru kitapçığı, cevap kağıdı ve diğer belgeleri eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.

Adayların, yan dal uzmanlık eğitimi için merkezi sistemle seçiminde YDUS Puanları, tercih sıraları ve yan dalların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla seçilecektir.

YDUS ile Yan Dal Uzmanlık eğitimine başladıktan sonra kurum ve dal değişikliği için yeniden yan dal uzmanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı % 3 oranında düşürülecektir.

YDUS sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edilecektir. Ayrıca adaylara sınav sonuç belgesi gönderilecektir. Adaylar sınav sonuçları ilan edildikten sonra Tercih Bildiriminde bulunacaklardır. Tercih Bildirimi sonrası yapılan yerleştirme işlemine ait yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YDUS yerleştirme sonuçlarına göre yerleştirilen bütün adayların, yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından internet aracılığıyla ilan edilecektir. Bu ilan
tarihinden bir gün sonra başlamak üzere, adayların yerleştirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Yan Dal Uzmanlık Eğitimi programlarına yerleştirilen adaylara ait fotoğraflı yerleştirme sonuç listeleri ilgili üniversitelere ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine gönderilecektir. Üniversite tıp fakültelerindeki programlara seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerine seçilen adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına ilan edilen başvuru tarihleri arasında istenen tüm belgelerle birlikte başvurmalıdırlar.

Herhangi bir nedenle süresi içinde başvuruda bulunmayan veya eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Bu durumdaki adaylar yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir. YDUS yerleştirirme sonuçlarına göre bir yan dal eğitim programına yerleştirilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir. Bir programa yerleştirilen adaylar, ilgili kurumlarca duyurulacak kayıt ve atama kurallarına uymak zorundadırlar. Atamalar esnasında başvuru şartları ile ilgili mevzuata durumları uymayan veya belgelerinin eksik olduğu tespit edilen adaylar, atamalarının yapılması konusunda herhangi bir hak iddia edemezler.

Sağlık Bakanlığı kadrolarını kazanan adayların hazırlamaları gerekli belgeler şunlardır:

Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olmayanlar ile sözleşmeli sağlık personeli olarak çalışanlar:
Dilekçe,
ÜDS veya KPDS Sonuç Belgesi
Uzmanlık belgesi (noter tasdikli sureti veya mezun olunan kurumca onaylanmış sureti),
Nüfus cüzdanı sureti,
Askerlik terhis veya tecil belgesi,
Ikametgâh belgesi
Adli Sicil Kaydı
Mal Bildirim Formu (kapalı zarf içinde başvuru masalarınca verilecek)
Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak sağlık kurulu raporu
Fotoğraf (6 adet)
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olanlar:
Dilekçe
ÜDS veya KPDS Sonuç Belgesi
Askerlik terhis veya tecil belgesi
Tam teşekküllü hastanelerin sağlık kurullarından alınacak sağlık kurulu raporu

Yan Dal Uzmanlık Eğitimine yerleştirilen adaylar, eğitimleri sırasında, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerinin tamamlanmış olması halinde, Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki kadrolarına; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular hariç) ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 sayılı kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki kadrolarına atanabileceklerdir. Askeri sağlık personelinin atama işlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet komutanlıklarınca yapılacaktır.

Adayların seçildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.

Halen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir yan dal programına yerleştirilmeleri söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir yan dal programına seçilmiş olma, adaylara, atanma konularında mevzuata uymayan bir hak vermez.

ÖSYM'nin askerlik işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konuda sorusu olan adayların bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvurmaları gerekir.

T.C. vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. Ikili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de Yan Dal Uzmanlık Eğitimi yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

Yabancı uyruklu adaylar için Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde ve üniversite tıp fakültelerinde yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ise bu kontenjanlar Tablo 2 ve Tablo 3'de gösterilmiştir. Bu kontenjanlar yalnız
yabancı uyruklu adayların yerleştirilmesinde kullanılacaktır. Yabancı uyruklu adaylar bu kontenjanlara bu kılavuzdaki kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. T.C. uyruklu adaylar için ayrılan genel kontenjanlarda açık kalsa bile bu kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmeyecektir.

Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz de tıpta uzmanlık eğitimi alan adayların da yan dal uzmanlık eğitimi görmek için YDUS'a girmeleri zorunludur.

Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Aday Bilgi Formu ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler. Yabancı uyruklu adayların Türkiye içinden veya dışından başvurma işlemlerinde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.

YDUS sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerindeki Yan Dal Uzmanlık Eğitimi programlarından birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.
a) Uzmanlık Belgeleri Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden olan adayların T.C. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alacakları denklik belgesi,
b) Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren resmi bir sertifika (Bu sertifikayı alacak kadar Türkçe bilmeyen adayların kayıt işlemleri yapılır ve bu adaylara Türkçe öğrenmeleri için üniversite yönetimince bir yıl süre ile izin verilir, bir yıl sonunda sertifika getirmeyen adayın kaydı silinir.),
c) Vizesi alınmış geçerli pasaportun Türkçe tercümesi (noter tasdikli),
d) Maaş alamayacak adayların oturma izni alabilmeleri için öğrenimleri süresince kendilerine burs verileceğinin veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağını belirten bir belge (noterden),
e) Yabancı uyruklu adayların atamaları yetkili mercilerce izin verildikten sonra yapılır.

Sınav sonuçlarının incelenmesi, yanlış bilgilerin düzeltilmesi, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması, değişen bilgilerin bildirilmesi ve yeni belge çıkarılması amacıyla ÖSYM'ye yapılacak başvuruların işleme alınabilmesi için, bu kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" kullanılmalıdır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional