Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        8 Ağustos 2022 Pazartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI


TUS Hakkında Genel Bilgi

TUS Genel Bilgi
Tababet Uzmanlık Tüzüğü, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, Yükseköğretim Kanunu ve ilgili yönetmeliklerin hükümleri çerçevesinde Sağlık Bakanlığı (SB) eğitim hastanelerinde (TUS Kılavuzunda verilen Tablo-3'teki kurumlar) ve üniversitelerin tıp fakültelerinde tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyen adayların seçme işlemleri, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavları Hakkında Yönetmelik ve Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 25.12.1986 tarih ve 86.50.1164 sayılı kararına, Sağlık Bakanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında ve Genelkurmay Başkanlığı ile Yükseköğretim Kurulu arasında imzalanan protokollere göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yürütülecektir.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavının (TUS) birinci basamağı olan Yabancı Dil Sınavının amacı Bilim Sınavına girecek adayları seçmektir. Bilim Sınavı olarak adlandırılan ikinci basamak sınavının amacı ise bu sınav sonucuna göre tıpta uzmanlık eğitimine kabul edilecek adayları seçerek tercihlerine göre mevcut kontenjanlara yerleştirmektir.
Bazı Sağlık Personelinin Devlet Hizmeti Yükümlülüğüne Dair 2514 Sayılı Kanun 27.03.2002 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, aşağıda belirtilen alanlar adaylarca dikkatle incelenmelidir.
Sisteme dahil olan kurum, dal veya programlar, kontenjanları, seçmede kullanılacak puan türleri ve giriş koşulları ile birlikte her dönem için ayrı ayrı yayımlanan TUS Kılavuzu içindeki Tablo-2, Tablo-3 ve Tablo-4'te gösterilmiştir. Bu tablolarda bir önceki sınav döneminde her programa merkezi yerleştirme işlemi sonucunda yerleştirilen en küçük puanlı adayın puanı da verilmiştir. Uzmanlık eğitim programlarının asgari eğitim süreleri ve bu programların toplam kontenjanları aynı kılavuz içindeki Tablo-5'te verilmiştir.
Kılavuzda Tablo-2'de yer alan tıp fakültesi programlarına yalnız tıp fakültesi mezunları yerleştirilecektir (GATA'dan mezun olanlardan askerlikle ilişkisi bulunmayan siviller dahil). Kılavuzdaki Tablo-3'te yer alan Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerinde açık bulunan asistanlık kadrolarına ise tıp doktorları ve Tababet Uzmanlık Tüzüğünün 6. maddesinin B bendi uyarınca diğer fakülte, yüksekokul ve bölümlerden mezun olan adaylar yerleştirilebileceklerdir. Kılavuzdaki Tablo-4'te yer alan programlara yalnız askeri sağlık personeli yerleştirilecektir. Adaylar, Başvurma Belgesindeki Aday Bilgi Formuna, girmek istedikleri kurum, dal veya programları bu tablolardan yararlanarak tercih sırasına göre yazıp kodlayacaklardır.
19.06.2002 tarih ve 24790 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün Asistanlık başlıklı 3.Bölümünün "Asistanlık Giriş Sınavlarının Sonuçları ve Asistanlığa Başlama" ile ilgili 17.maddesinin 5.paragrafı "asistanlığa başladıktan sonra kurum veya dal değişikliği için yeniden asistanlık giriş sınavına girenlerin mesleki bilgi puanı % 3 oranında düşürülür." hükmünü getirmiştir. Buna göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (TUS) başvuran adaylardan, halen asistan olanların bu durumlarını başvurma belgesinde belirtmiş olmaları gereklidir. Halen asistan olanlardan başvurma belgesinde doğru beyanda bulunmayanlar, bu durumları sınavdan sonra tespit edildiği takdirde, sınavdan kazanmış oldukları tüm haklarını kaybetmiş olacaklardır.

Yabancı uyruklu adayların tıpta uzmanlık eğitimi için Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine ve üniversite tıp fakültelerine kabulleri için açıklamalar aşağıdadır.
Adayların, tıpta uzmanlık eğitimi için merkezi sistemle seçiminde aşağıda belirtilen yol izlenecektir:

a) Kılavuzda belirtilen tarihte yapılacak olan Yabancı Dil Sınavını başaran veya önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarından en az birinde başarı göstererek yabancı dilden muaf olan adaylar, eğitim programlarına TUS-Bilim Sınavı Ağırlıklı Puanları, tercih sıraları ve programların kontenjanları göz önünde tutularak bilgisayarla seçilecektir.
Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 16. maddesinde Mesleki Bilgi Sınavına girebilmek için Yabancı Dil Sınavında 100 üzerinden en az 60 puan alınması gerektiği hükmü yer almaktadır. Önceki dönemlerdeki TUS'lardan muafiyetleri bulunan adayların bu hakları korunacaktır. Yabancı Dil Sınavına yeni girenlerin veya önceki TUS'lardan muafiyetleri bulunmayan adayların bilim sınavına girebilmeleri için Yabancı Dil Sınavından 100 üzerinden en az 60 puan almaları gerekir. Kılavuzda belirtilen tarihte yapılacak olan yabancı dil sınavını başaran adaylar iki yıl süre ile yabancı dilden muaf olacaklardır.
b) Bakanlar Kurulunun 05.04.1973 tarih ve 7/6229 Sayılı Kararı ile yürürlüğe konulan Tababet Uzmanlık Tüzüğü yürürlükten kaldırıldığından Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki Halk Sağlığı ve Aile Hekimliği dallarında da, adayların TUS'ta yabancı dil ve bilim sınavına girmeleri gerekir.c) TUS sonuçlarına göre seçilen askeri sağlık personeli dışındaki bütün adayların, sınav sonuçları ÖSYM tarafından internet ile Sağlık Bakanlığı tarafından da listelerin asılması yoluyla ilan tarihinden itibaren yerleştirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca Sınav Sonuç Belgesi gönderilecek, ancak, adaylar bu belgeleri daha sonra ibraz etmek şartı ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Üniversite programlarına seçilen adaylar üniversitelere, Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerine seçilen adaylar aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Sağlık Bakanlığına, yukarıda belirtilen tarihe kadar başvurmadıkları takdirde yerleştirmeden dolayı kazanmış oldukları tüm haklarını kaybedeceklerdir.

Sağlık Bakanlığı kadrolarını kazanan adayların hazırlamaları gerekli belgeler şunlardır:
Hiçbir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olmayanlar:
Dilekçe, Mezuniyet belgesi, Nüfus cüzdanı sureti, Askerlik terhis veya tecil belgesi, İkametgâh belgesi
Savcılıktan alınacak iyi hal belgesi

Tıp fakülteleri veya uzman yetiştirmeye yetkili eğitim hastanelerinden alınacak sağlık raporu
Fotoğraf (6 adet) (Fotoğrafların son altı ay içinde, önden, başı açık, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş olması gerekmektedir.)
Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda görevli olanlar:
Dilekçe
Askerlik terhis veya tecil belgesi
Tıp fakülteleri veya uzman yetiştirmeye yetkili eğitim hastanelerinden alınacak sağlık raporu
Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilen adaylar, eğitimleri sırasında, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.
TUS sonuçlarına göre bir eğitim programına seçilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir. Bir programa seçildikleri Sınav Sonuç Belgesi ile kendilerine bildirilen adaylar, ilgili kurumlarca duyurulacak kayıt ve atama kurallarına uymak zorundadırlar.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerinin tamamlanmış olması halinde, Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki asistanlık kadrolarına; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular hariç) ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 sayılı kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabileceklerdir. Askeri sağlık personelinin atama işlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet komutanlıklarınca yapılacaktır.
Adayların seçildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.
Halen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve asistan kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına seçilmiş olma, adaylara, asistan kadrolarına atanma konularında mevzuata uymayan bir hak vermez.
Atama yapıldıktan sonra, aynı alanda olsa bile görev yeri değişikliği yapılmayacağından, uzmanlık eğitimi programları tercih listesinde gösterilirken adayların ileride kendi durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri göz önünde tutmaları gerekir.
TUS, Kılavuzda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.

Tıp fakülteleri veya uzman yetiştirmeye yetkili eğitim hastanelerinden alınacak sağlık raporu Tıpta uzmanlık eğitimine yerleştirilen adaylar, eğitimleri sırasında, kılık kıyafet ile ilgili olarak yüksek yargı organları tarafından verilmiş kararlarla oluşmuş bulunan hukuki mevzuata uymak zorundadırlar.

TUS sonuçlarına göre bir eğitim programına seçilen adayların hakları yalnız bir sınav dönemi için geçerlidir. Bir programa seçildikleri Sınav Sonuç Belgesi ile kendilerine bildirilen adaylar, ilgili kurumlarca duyurulacak kayıt ve atama kurallarına uymak zorundadırlar.
Sınav sonuçları açıklandıktan sonra, koşullara uymaları, güvenlik soruşturması ve diğer işlemlerinin tamamlanmış olması halinde, Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki kontenjanlara yerleştirilenler bu kurumlardaki asistanlık kadrolarına; üniversitelerdeki kontenjanlara yerleştirilenler (yabancı uyruklular hariç) ise 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 50. maddesinin d fıkrası ve aynı Kanunun 2880 sayılı kanun ile değişik 33. maddesi hükümlerine göre bu kurumlardaki öğretim yardımcısı kadrolarına atanabileceklerdir. Askeri sağlık personelinin atama işlemleri ise ilgili mevzuata göre kuvvet komutanlıklarınca yapılacaktır.
Adayların seçildikleri programlara kaydolmaları veya kadrolara atanmaları için ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve diğer mevzuatta belirtilen koşulları karşılamaları gerekir. Seçildikleri halde ilgili mevzuatta öngörülen koşulları karşılamayanların yerleştirildikleri kurumlarca atamaları veya kayıtları yapılmaz.
Halen Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler, üniversiteler ve diğer kamu kuruluşlarında görev yapmakta olan adayların, bu sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına yerleştirilmeleri ve asistan kadrosuna atanmaları söz konusu olduğu takdirde, çalışmakta oldukları kurumlardan muvafakat alıp alamayacaklarını belirlemeleri ve sınava katılma kararını buna göre vermeleri gerekir. Sınav sonuçlarına göre bir eğitim programına seçilmiş olma, adaylara, asistan kadrolarına atanma konularında mevzuata uymayan bir hak vermez.
Atama yapıldıktan sonra, aynı alanda olsa bile görev yeri değişikliği yapılmayacağından, uzmanlık eğitimi programları tercih listesinde gösterilirken adayların ileride kendi durumlarında meydana gelebilecek değişiklikleri göz önünde tutmaları gerekir.
TUS, Kılavuzda belirtilen tarihlerde Ankara'da yapılacaktır.
TUS-Yabancı Dil Sınavı ilk gün yapılacak ve sınav saat 09.30'da başlayacaktır. Yabancı Dil Sınavında adayların tıp konularında seçilmiş ifade, cümle ve metinleri anlama ve Türkçeye tercüme etme becerilerini yoklayan sorular bulunacaktır. Bu sınavda Almanca, Fransızca ve İngilizce için çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. İspanyolca, İtalyanca ve Rusça için yapılacak sınavda ise, yaklaşık 200 kelimelik bir metnin Türkçeye tercüme edilmesi istenecektir.

Yabancı Dil Sınavının sonuçları, ÖSYM'ce bir sonraki gün saat 11.00'de, listeler halinde sınav salonlarının kapılarına asılmak suretiyle adaylara duyurulacaktır.
Yabancı Dil Sınavından muaf olma konusunda şu kural uygulanacaktır: Önceki iki yıl içinde yapılan yabancı dil sınavlarına katılıp bu sınavların en az birinde başarı göstermiş olanlar isteklerini bildirmeleri halinde Yabancı Dil Sınavından muaf tutulacaklardır.

TUS-Bilim Sınavı, ikinci gün yapılacak; sınav saat 13.30'da başlayacaktır. Bilim Sınavında adayların, tıp alanındaki temel kavram, ilke ve yöntemleri tanıma, kavrama; bu kavram, ilke ve yöntemler ile düşünme ve bunları belli durumlara uygulama güçlerini yoklayan sorulara yer verilir.
TUS-Bilim Sınavında, Temel Tıp Bilimleri Testi-1 (TTBT-1), Temel Tıp Bilimleri Testi-2 (TTBT-2) ve Klinik Tıp Bilimleri Testi (KTBT) olmak üzere üç test kullanılacaktır. TTBT-1 ve KTBT tıp fakültesi mezunu adaylarca; TTBT-1 ve TTBT-2 tıp fakültesi dışındaki fakültelerden mezun adaylarca cevaplanacaktır. TTBT-1 anatomi, histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji ve tıbbi farmakoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan; TTBT-2 histoloji-embriyoloji, fizyoloji, tıbbi biyokimya ve tıbbi mikrobiyoloji gibi alanlara ilişkin sorulardan; KTBT ise dahiliye ve cerrahi gruplarına dahil alanlar ile pediatri ve kadın hastalıkları ve doğum gibi alanlara ilişkin sorulardan oluşacaktır.
Sınavda adaylar testlerdeki soruların cevaplarını kendilerine soru kitapçığından ayrı olarak verilecek cevap kâğıdına işaretleyeceklerdir.
Tıpta Uzmanlık Sınavına başvurabilmek için mezun olmak şarttır. Askeri sağlık personelinin sınava girebilmeleri için sınav tarihine kadar stajyerliklerini bitirmiş olmaları gerekmektedir.
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıtlarının değerlendirilebilmesi için, kopya eylemine karışmamış olması, cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını doğru olarak yazıp kodlaması, kullandığı soru kitapçığının türünü cevap kâğıdına doğru olarak işaretlemesi, cevaplarını soru kitapçığına değil, cevap kâğıdına işaretlemiş olması, soru kitapçığı, cevap kâğıdı ve diğer belgeleri eksiksiz olarak sınav görevlilerine teslim etmesi, diğer sınav kurallarına uyması zorunludur.
Başvurma Belgesini teslim etmeyen, başvurusu geçersiz sayılan; sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan; sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan; ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran, aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler geri verilmez.
Adayların doldurdukları cevap kâğıtları hiçbir müdahale yapılmadan optik okuyucular tarafından okutulmakta, bilgiler bilgisayar ortamına aktarılmakta ve sonuçlar bilgisayarla değerlendirilmektedir. Cevap kâğıtları farklı zamanlarda ve farklı optik okuyucularda iki defa okutulup sonuçlar karşılaştırılarak okumalarda herhangi bir hatanın oluşması engellenmektedir. Bununla birlikte adaylar sınav sonuçlarının tekrar incelenmesini Sınav Sonuç Belgesinin adaylara gönderildiği tarihten itibaren 30 gün içinde Merkezimizden yazılı olarak isteyebilirler. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak Bölümünün teslim alma tarihi esas alınacaktır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı Kılavuzda belirtilen bankaya ait hesaba yine kılavuzda belirtilen miktarı yatırdıklarını gösteren bir makbuzu dilekçelerine eklemeleri gereklidir. Sınav evrakı Merkezimizde sınav tarihinden itibaren 100 takvim günü saklandıktan sonra imha edilir.

ÖSYM'nin askerlik işlemleri ile hiçbir ilişkisi yoktur. Bu konuda sorunu olan adayların bağlı bulundukları askerlik şubelerine başvurmaları gerekir.

Tıpta Uzmanlık Tüzüğünün 19. maddesine göre üniversitelerdeki tıpta uzmanlık programlarında aylıksız olarak eğitim görmek isteyen tıp fakültesi mezunu yabancı uyruklu adaylar da TUS'a girmek zorundadırlar. TC vatandaşı olan ya da Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar genel kontenjanlara başvurdukları için yabancı uyruklu kontenjanlarından yararlanamazlar. İkili anlaşmalar uyarınca Türkiye'de ihtisas yapacak olan yabancı uyruklu öğrenciler, ikili anlaşma hükümlerine göre hareket edeceklerdir.

Yabancı uyruklu adaylar için üniversite ve Sağlık Bakanlığı Eğitim Hastanelerindeki programlarda yabancı uyruklu kontenjanı ayrılmış ve bu kontenjanlar Kılavuzdaki Tablo-2 ve Tablo-3'de gösterilmiştir. Bu kontenjanlar yalnız yabancı uyruklu adayların yerleştirilmesinde kullanılacaktır. Yabancı uyruklu adaylar bu kontenjanlara bu kılavuzdaki kurallar uyarınca puanları ve tercihleri göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir. TC uyruklu adaylar için ayrılan genel kontenjanlarda açık kalsa bile bu kontenjanlara yabancı uyruklu adaylar yerleştirilmeyecektir.
Türk Cumhuriyetleri ile Asya ve Balkanlarda yaşayan Türk ve Akraba Topluluklarından gelerek üniversitelerimiz tıp fakültelerinden mezun olan ve tıpta uzmanlık eğitimi görmek isteyenlerin de TUS'a girmeleri zorunludur. Bu adaylardan devlet bursu almak isteyenler, bu durumlarını belgelendirerek Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına başvurabilirler. Bu adaylar için ayrılan kontenjanlar da yabancı uyruklu kontenjanı içinde gösterilmiştir.
Yabancı uyruklu adaylar, Kılavuzda Tablo-2 ve Tablo-3'de yabancı uyruklu adaylar için kontenjan ayrılan programlardan en çok 8 tanesini tercih edebilecekler ve tercihlerini Başvurma Belgesinin Aday Bilgi Formu kısmındaki ilgili alana yazıp kodlayacaklardır.
Yabancı uyruklu adaylar için hazırlanmış ayrı bir Başvurma Belgesi ve Kılavuz bulunmamaktadır. Bu adaylar, kendilerini ilgilendirmeyen çok özel durumlar hariç bu kılavuzun tüm hükümlerine tabidirler. Yabancı uyruklu adayların Türkiye içinden veya dışından başvurma işlemlerinde herhangi bir farklılık bulunmamaktadır.
Halen ülkemizde bulunan yabancı uyruklu adaylar TC uyruklu adaylar gibi Başvurma Belgelerini başvuru evrakı ücretini ödeyerek Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden, KKTC'de oturanlar ise "Bedrettin Demirel Caddesi, No: 101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden alarak TUS'a başvurabilirler. Yurt dışında bulunan yabancı uyruklu adaylar Kılavuz ve Başvurma Belgelerini ücret ödemeden ÖSYM'den yazılı olarak isteyebilirler. Bu adayların sınava girebilmeleri için başvuru evrakı ve sınav ücreti olarak "ÖSYM-TUS-3615856-2 Yapı ve Kredi Bankası Güvenevler Şubesi Ankara/Türkiye" hesabına 30 ABD doları yatırmaları (Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca konvertibilitesi kabul edilen, 30 ABD doları karşılığı yabancı para olabilir) ve bu parayı yatırdıkları bankadan alacakları yurt dışından başvuruyorlarsa banka çekini yurt içinden başvuruyorlarsa banka dekontunu (Yurt dışından başvuranlar için teleks, havale kâğıdı, dekont vb. kabul edilmez.) Başvurma Belgesine ekleyerek süresi içinde ÖSYM'ye ulaşacak şekilde göndermeleri gerekir.
TUS sonuçlarına göre üniversitelerde veya Sağlık Bakanlığı eğitim hastanelerindeki tıpta uzmanlık programlarından birine yerleştirilen yabancı uyruklu adayların kayıt için bu kılavuzda yazılı olan süre içinde o programın bağlı olduğu üniversiteye veya Sağlık Bakanlığına başvurmaları gerekir. Kayıt sırasında diğer adaylardan istenen belgelere ek olarak yabancı uyruklu adayların aşağıdaki belgeleri teslim etmeleri gerekir.

a) Diplomalarını Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden almış olan adayların Yükseköğretim Kurulundan alacakları denklik belgesi
b) Mesleki konuları izleyebilecek düzeyde Türkçe bildiklerini gösteren resmi bir sertifika (Bu sertifikayı alacak kadar Türkçe bilmeyen adayların kayıt işlemleri yapılır ve bu adaylara Türkçe öğrenmeleri için üniversite yönetimince bir yıl süre ile izin verilir, bir yıl sonunda sertifika getirmeyen adayın kaydı silinir.)
c) Vize alınmış geçerli pasaport (Adayların oturma izni alabilmeleri için öğrenimleri süresince kendilerine burs verileceğinin veya Türkiye'deki giderlerinin karşılanacağının belgelendirilmesi gerekir.)

Sınav sonuçları ÖSYM tarafından internetle, Sağlık Bakanlığı tarafından da listelerin asılması yoluyla ilan edilecektir. Bu ilan tarihinden itibaren adayların yerleştirildikleri kurumlara 15 gün içerisinde kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilecek, ancak, adaylar bu belgeleri daha sonra ibraz etmek şartı ile kayıtlarını yaptırabileceklerdir.
TUS sınavı sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda kaydolmama nedeniyle boş kalan kontenjanlara ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, ilgili döneme ait Ek Yerleştirme Boş Kontenjan Listesini Sağlık Bakanlığı İl Müdürlüklerinden ve KKTC'de oturanlar ise "Bedrettin Demirel Caddesi, No: 101, Lefkoşa/KKTC" adresindeki ÖSYM Temsilciliğinden hangi tarihler arasında alabileceklerini Sınav Sonuç Belgesinde göreceklerdir. Ek yerleştirme kontenjanlarına başvurabilmek için aşağıdaki koşulların tümünü karşılamak gerekir.
a) Kılavuzda belirtilen tarihlerde yapılmış olan, ilgili döneme ait TUS sınavlarına girmiş olmak.
b) Aynı dönem TUS sınavı sonunda hiçbir programa yerleşmemiş olmak.
c) Ek yerleştirmede tercih edilen programın o dönemde yapılan merkezi yerleştirme sonunda oluşan aynı puan türünde en küçük puanına eşit veya daha yüksek bir puana sahip olmak.
Ek Yerleştirme sonuçlarına göre seçilen adayların Sınav Sonuç Belgesinde belirtilecek tarihe kadar, yerleştirildikleri kurumlara kayıt veya atanma için başvurmaları zorunludur.
Diplomalarını Türkiye dışındaki bir tıp fakültesinden almış olan tıp doktorlarının TUS'a başvurabilmeleri için; yurtdışından almış oldukları diplomalarının denklik işlemini Yükseköğretim Kurulundan yaptırarak denklik belgesini almaları ve bu belgenin fotokopisini Başvurma Belgelerine eklemeleri gerekmektedir.
TUS'a ilişkin olarak ilgili döneme ait Kılavuzda yer alan kurallar, Kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararları gerekli kıldığı takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından belirlenir ve kamuoyuna duyurulur.
Sınav sonuçlarının incelenmesi, yanlış bilgilerin düzeltilmesi, eksik bilgi ve belgelerin tamamlanması, değişen bilgilerin bildirilmesi ve yeni belge çıkarılması amacıyla ÖSYM'ye yapılacak başvuruların işleme alınabilmesi için, Kılavuzun sonuna eklenmiş olan "Genel Amaçlı Dilekçe Örneği" kullanılmalıdır. 

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional