Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        6 Haziran 2020 Cumartesi
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

DPYB Başvuru Koşulları

DPYB Başvuru Koşulları
a. Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olmak,


b. Bulunduğu sınıfta 1 (bir) yıldır öğrenim görüyor olmak (uzun süre tedavi gördüğünü resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınan sağlık raporuyla belgelendirenler hariç),

c. Devlet parasız yatılılığı tercih etmek için hâlen; İlköğretim okullarının 8’inci sınıfında, Ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11’inci sınıflarında  öğrenim görüyor olmak,

d. Bursluluğu tercih etmek için hâlen; İlköğretim okullarının 5, 6, 7 ve 8’inci sınıflarında, Ortaöğretim okullarının 9, 10 ve 11’inci sınıflarında  öğrenim görüyor olmak,

e. Maddi imkânlardan yoksun bulunmak.
Bunun için ailenin yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2008 Malî Yılı için tespit edilen 5.400 YTL (beş bin dörtyüz YTL)’yi geçmemesi gerekir. Bunun tespitinde Ocak ayı ücreti/maaşı esas alınacaktır. Maddi imkânlardan yoksun olduğunu belirten EK–1’de öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan gelirin; velinin eşi çalışıyorsa eşiyle beraber ailenin bütün yıllık gelir durumunu gösteren kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlardan alınacak maaş bordrosu, aile nüfus kayıt örneği, velinin ve çalışıyorsa eşinin bakmakla yükümlü olduğu şahıslarla ilgili mahkeme kararının tasdikli örneğini de eklemek suretiyle belgelendirilmesi gerekir.

*Öğrenci ailesinin maddî durumunu gösterir beyanname örneği EK-1’de verilmiş olup öğrenci velileri, bu beyannameyi doldurup onaylatarak ekleriyle birlikte okul müdürlüğüne vereceklerdir.
*Sadece 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerin ailelerinin maddi durumları dikkate alınmadığından ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenmez.

f. Kontenjandan faydalanarak sınava giren öğrencilerden;
1. 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu’na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olanlardan, bu durumlarını gösterir mahkeme kararı veya hâlen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu il sosyal hizmetler müdürlüklerinden alacakları koruma altında olduklarını gösterir belge,

2. Ailenin oturduğu yerleşim biriminde ilköğretim okulu (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) bulunmayanlardan ilgili makamdan (Valilik, kaymakamlık, il/ilçe millî eğitim müdürlüğü) alınacak bu durumlarını gösteren belge ile EK–1’deki ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname,

3. Anne veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yapan, görevi sırasında şehit olan, ölen, emekli olan, öğretmen olup Millî Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanlardan bu durumlarını gösteren ilgili makamdan alınacak belge ile EK–1 öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenir.
Öğretmen çocuğu kontenjanından; özel okul, dershane ve Millî Eğitim Bakanlığı dışındaki kurumlarda öğretmen olarak görev yapanlar ile Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında öğretmen menşeli olmayan personel çocukları faydalanamazlar.
Bu beyanlar ve belgeler okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında en az 2 (iki) kişiden kurulacak komisyonca incelenerek, maddi durumları yukarıda belirtilen limiti geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının ilgili komisyonca gerekli düzeltme yapılarak “diğer çocuk” kontenjanından yapılması sağlanacaktır.
Ailenin fert başına düşen yıllık gelir miktarı “e” bendinde belirtilen limitten yüksek olan veya öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname “EK–1” ve eklerini bu bentteki açıklamalar doğrultusunda belgelendiremeyenler ile kontenjandan faydalanacak öğrencilerden bu durumlarını “f” bendinin 1, 2, 3’üncü alt bentlerinde belirtilen açıklamalar doğrultusunda ilgili makamlardan alınacak belge ile belgelendirmeden alınan başvurular kesinlikle kabul edilmeyecek ve başvuruları incelemeden kabul edilen adayların başvurularından ilgili okul müdürlükleri ile komisyon sorumlu tutulacak ve haklarında yasal işlem yapılacaktır.

g. Gireceği okulun yönetmeliğinde tespit edilen kayıt-kabul şartlarını taşımak (özel eğitime muhtaç çocukların özür durumları, parasız yatılılık ve bursluluk sınavına girmelerine engel teşkil etmez).

h. Ortaöğretim okulları öğrencilerinin sınava girdiği öğretim yılında ve daha önceki yıllarda okuldan tasdikname ile uzaklaştırma ve daha ağır bir ceza almamış olmaları.

DİKKAT:
1. Hazırlık sınıfı öğrencileri bu sınava başvuruda bulunamazlar.
2. Adaylar, girmek istedikleri okulların yönetmeliğinde aranan kayıt-kabul şartlarını okul müdürlüklerinden öğrenebilirler.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional