Ana Sayfa     |     Üyelik     |    Forum     |    Reklam     |     İletişim        21 Ocak 2020 Salı
Üye Olmak İçin Tıklayınız    Soru Sormak İçin Tıklayınız
facebook twitter
Kullanıcı Adı:   Şifre:   

DİL SINAVLARI

DPYB Kayıt İşlemleri

DPYB Kayıt İşlemleri
KAYIT- KABULLERDE İSTENEN BELGELER
a. Yatılılık kazanan adayın yatılı okumasına engel olacak bir hastalığı olmadığına dair resmî ve özel sağlık kurum/kuruluşlarından alınacak sağlık raporu (bursluluğu kazanan adaydan sağlık raporu istenmez),

b. Adayın öğrenim durumunu gösteren belgenin aslı veya tasdikli örneği,

c. Nüfus cüzdanının aslı veya tasdikli örneği,

d. Yatılılık kazanan adayın 2 (iki) adet vesikalık fotoğrafı (bursluluk kazanan adaylardan istenmez),

e. Adayın Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazandığına dair onaylı sınav sonuç belgesi (OKS sınavı ile öğrenci alan ve cinsiyetlerine uygun pansiyonu bulunan resmi orta öğretim kurumlarında parasız yatılı okuma hakkı sağlandığından bu belge istenmez. Bu öğrencilerden, kılavuzun kayıt-kabullerle ilgili esaslar bölümünde istenilen belgeler alınır)

f. Maddi imkânlardan yoksun bulunduğuna dair EK–1 öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname [EK–1 beyannamede öngörülen ve bu beyana esas olan ailenin yıllık gelir durumunu gösteren resmî makamlardan (Kurum saymanlığı, vergi dairesi ve diğer yetkili kurumlar) alınacak belgeler ile diğer belgelerin eklenmesi esastır. 2008 mali yılı için ailenin yıllık gelir toplamında fert başına düşen net miktarın 5.400 YTL (beş bin dörtyüz YTL)’yi geçmemesi gerekir. Bunun tespitinde 2008 Mali yılı Ocak ayı ücreti/maaşı baz alınacaktır. (2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden istenmez)],

g. Kontenjandan faydalanarak sınava giren ve kazanan adaylardan 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu'na göre yetiştirme yurtlarından gelen veya aynı Kanun gereğince haklarında tedbir kararı verilmiş olan öğrencilerden, durumlarını gösterir mahkeme kararı veya halen korunmakta oldukları kuruluşların bağlı olduğu İl Sosyal Hizmetler Müdürlüklerinden alacakları koruma altında olduklarını gösterir belge,

h. Ailesinin oturduğu yerde resmî ilköğretim okulu bulunmayanlardan (taşımalı eğitim kapsamında olanlar dâhil) ilgili makamlardan (Valilik, Kaymakamlık, İl /İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri) alınacak bu durumlarını gösteren belge ile EK–1 öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname,

i. Ana veya babası Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî okullarda öğretmen olarak görev yapan, görevi sırasında şehit olan, ölen, emekli olan veya öğretmen olup da Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görevli bulunanlardan bu durumlarını gösteren ilgili makamlardan (Valilik, Kaymakamlık, İl /İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri) alınacak belge ile EK–1 öğrenci ailesinin maddi durumunu gösterir beyanname istenir.

Beyanlar ve kayıt-kabul belgeleri okul müdürünün veya müdür yardımcısının başkanlığında en az iki kişiden kurulacak komisyonca incelenecektir. Ailenin fert başına düşen yıllık gelir miktarını belirtilen limitten yüksek olan veya maddi durum beyannamesi ve ekleri ile kontenjana girerek sınavı kazanan öğrenciler bu durumlarını belgelendiremedikleri takdirde sınavı kazansalar bile öğrencilerin bursluluğa veya parasız yatılılığa kayıtları kesinlikle yapılmayacaktır.

KAYIT- KABULLERLE İLGİLİ ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

a. Yurt dışında Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavına girip parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrenciler, bu haklarını Türkiye’de girmeye hak kazandıkları okulda; bursluluğu kazananlar ise, Türkiye’de kayıt yaptırdıkları Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî bir okulda okumak suretiyle kullanabilecektir.

b. Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonucunda parasız yatılı okumaya hak kazanan öğrencilerin sınav sonuç belgesinde yerleştirildikleri okul pansiyonu belirtilecektir.

c. Adayların onaylı sınav sonuç belgesi olmaksızın kayıt-kabul işlemleri yapılmayacaktır.

d. Pansiyonlu okul müdürlükleri;
Parasız yatılı öğrenci kayıtlarını yaparken Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı tarafından gönderilen liste ile adayların ibraz ettiği sınav sonuç belgesi veya örneğini karşılaştıracaktır.

e. Bursluluk kaydı yapacak okul müdürlükleri;
Burslu öğrenci kayıtlarını yaparken Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme ve Açık Öğretim Kurumları Daire Başkanlığı tarafından yayımlanan adayın bursluluğu kazandığına dair sınav sonuç belgesinin aslını veya örneğini esas alacaktır.

f. Adayların kesin kayıt yaptırabilmesi için, DPY-B Sınavı e-kılavuzu ile Devlet parasız yatılılık ve bursluluk ile ilgili mevzuatta belirtilen başvuru, kayıt-kabul şartları ile gireceği okulun mevzuatta belirtilen şartları taşıması gerekmektedir.

Kayıt-kabul şartları ile gireceği okulun mevzuatında belirtilen şartları taşımayan adayın "sınav sonuç belgesi"nde kazandığının yazılı olması, o adaya kesin kayıt hakkı vermez.

Kayıt-kabul belgeleri incelenmeden yapılan kayıtlardan ilgili okul müdürü ve komisyon sorumlu tutularak haklarında yasal işlem yaptırılacaktır.

Copyright © 2002- 2015 Sinavlar.Net. Bu site içeriğindeki tüm materyaller, yazı, makale, görüntü, döküman, fotoğraf, resim Sinavlar.Net sitesi yönetiminden izin alınmadıkça kullanılamaz, yazılı izin alındıktan sonra kaynak gösterilmek suretiyle yayınlanabilir, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz.

    Web Stats    Valid HTML 4.01 Transitional